Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – zwolnienie z ZUS pracodawców

tarczaTarcza antykryzysowa 2.0 – zwolnienie z ZUS pracodawców zatrudniających od 10 do 49 osób.

Przedmiotem tego wpisu jest częściowe zwolnienie z ZUS pracodawców zatrudniających od 10 do 49 osób, jak również możliwość zwolnienia z odsetek od nieterminowo uiszczonych składek w ramach projektowanych rozwiązań tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”. Projekt ustawy zakłada m.in. uzupełnienie instrumentów wprowadzonych omawianą uprzednio ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jak również niewielkie zmiany w zakresie instrumentów już wprowadzonych, w tym przedstawionych w poprzednim wpisie (blog/tarcza-antykryzysowa-rozwiazania-dla-pracodawcow).

 

I. ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI SKŁADEK PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH DO 49 OSÓB


Projektowany art. 31zo ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374; dalej: Ustawa) ma umożliwić m.in. częściowe zwolnienie z ZUS pracodawców zatrudniających od 10 do 49 osób. Płatnik składek (pracodawca), który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych zwolniony będzie z obowiązku opłacania 50% kwoty nieuiszczonych składek za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.


Zwolnienie obejmuje 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.


Warunkiem skorzystania z takiego zwolnienia jest:
- bycie zgłoszonym jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.,
- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020 r.,
- nieuiszczenie składek należnych za okres objęty wnioskiem o zwolnienie przypadający w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,
- złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczenia składek za ww. okres w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,
- przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.


Wniosek o zwolnienie powinien zawierać:
1) dane płatnika składek:
a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,
b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
c) adres do korespondencji;
2) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
3) podpis wnioskodawcy.


Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres właściwego oddziału ZUS albo elektronicznego, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną możliwym jest jego podpisanie za pomocą: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. ZUS powinien zwolnić z obowiązku uiszczenia składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. O dokonaniu zwolnienia ZUS zobowiązany jest poinformować płatnika składek poprzez PUE ZUS - w przypadku płatników mających utworzony profil na tym portalu, zaś w pozostałych przypadkach – na piśmie. Odmowa zwolnienia następuje w formie decyzji, od której przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od jej doręczenia.


Istotnym jest przy tym, że płatnik składek objęty zwolnieniem z obowiązku ich opłacania w okresie, którego dotyczy to zwolnienie zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na dotychczasowych zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania).

 

II. ZWOLNIENIE Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT NA ZUS


Kolejnym projektowanym rozwiązaniem jest możliwość uzyskania zwolnienia z odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne (art. 31zy10 Ustawy) za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. Rozwiązanie to obejmuje wszystkie podmioty zobowiązane do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne mające zaległości w tym zakresie. Wniosek w tym przedmiocie należy złożyć do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.


Wniosek ten powinien zawierać:
1) dane płatnika składek:
a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,
b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
c) adres do korespondencji;
2) uzasadnienie odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę;
3) inne informacje niezbędne do odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę;
4) podpis wnioskodawcy.


Podobnie jak w przypadku zwolnienia ze składek wniosek o zwolnienie z odsetek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres właściwego oddziału ZUS albo elektronicznego, z pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną możliwym jest jego podpisanie za pomocą: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. ZUS powinien poinformować płatnika składek o odstąpieniu pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Odmowa zwolnienia następuje w formie decyzji, od której przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od jej doręczenia.


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego. 

Czytaj więcej